Thông tin bán hàng

THÔNG TIN BÁN HÀNG


- Thông tin khách hàng cá nhân (tính tới thời điểm xem)

- Doanh số (Tính tới thời điểm xem): Chi tiết cách tính điểm và doanh số cá nhân

- Thu nhập cá nhân: trong vòng 3 tháng gần nhất; chi tiết cách tính ra thu nhập

- Tình trạng đơn hàng cá nhân (bao nhiều đã giao, bao nhiêu chuẩn bị giao, bao nhiêu bị huỷ)

- Sơ đồ bảo trợ: số lượng và doanh số của cộng tác viên tuyến dưới trực tiếp (tính đến thời điểm xem)

- Chính sách công ty

- Các biểu mẫu cần thiết

- Do & Don't

- Các sự kiện